Seminario di Ki Aikido 11-12 giugno 2022 | Ki Aikido Mogliano palestra arti marziali