Seminario di Ki Aikido – 18-19 Giugno 2022 | Ki Aikido Mogliano palestra arti marziali