Primo Memorial Internazionale – Doshu Yoshigasaki | Ki Aikido Mogliano palestra arti marziali